Råd & Stöd inom LSS

076-819 19 89

Integritetspolicy

På den här sidan kan du läsa om vad Assistansa gör med dina personuppgifter.

Du kan bland annat få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varför vi behandlar dem och vilka bestämmelser som gäller för behandlingen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en levande fysisk individ. Personuppgifter som direkt kan hänvisas till en levande individ kan till exempel vara namn, personnummer, emailadress och telefonnummer.

Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Inlämning av omdöme av assistansbolag

Samtycke

Namn, assistansberättigades namn och vilken stad assistansen utförs i.

Tas bort efter omdömet har varifierats och publicerats eller nekats.

Kundförfrågan hos assistansbolag

Samtycke

Namn, telefonnummer, emailadress, i vilken stad assistansen ska utföras i och ev. kriterier och önskemål förfrågaren har till assistansbolagen.

Tas bort efter att förfrågare ej längre är aktiv kund hos assistansbolaget.

Var får vi dina personuppgifter ifrån

När du kontaktar oss via telefon, email eller genom webbplatsen, så ger du oss de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig mer information eller för att utföra en tjänst på ett korrekt sätt.

Dina rättigheter

Vi påtar oss ansvaret att korrekt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. I det här avsnittet förklarar vi vilka rättigheter du har när det gäller vår hantering av dina personuppgifter. För att vi ska kunna hantera din begäran om dina rättigheter på ett korrekt sätt, behöver vi säkerställa att det är rätt person som begär informationen. Detta innebär att vi måste kunna identifiera dig för att säkerställa att tjänsterna som vi erbjuder kan utföras på korrekt sätt.

Rätt till tillgång

Vi är öppna och transparenta i vår hantering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag som visar hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilken information vi har samlat in om dig. Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi strävar alltid efter att ha korrekta personuppgifter om dig. Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Det kan hända att vissa uppgifter är ofullständiga och behöver kompletteras.

Rätt till radering

Dina personuppgifter är din egendom och vi använder dem endast med ditt tillstånd. Därför har du rätt att begära att de raderas. Det är dock viktigt att notera att det finns situationer där vi måste fortsätta behandla dina personuppgifter enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen. Om detta är fallet, kan vi inte radera dina personuppgifter eftersom det skulle strida mot gällande lagar.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i vissa specifika fall. Det innebär att vi bara får använda dina personuppgifter för vissa ändamål. En sådan begränsning kan komma att ske om du invänder mot att dina uppgifter är korrekta eller om de behandlas på ett olagligt sätt. Under utredningsperioden kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för att säkerställa att eventuella frågor kring korrektheten eller lagligheten av behandlingen kan utredas ordentligt.

Rätt till dataportabilitet

Vid tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter automatiskt och med rättsliga grunder som samtycke eller avtal, har du rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format. Du har även möjlighet att få dina uppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

Rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser eller tror att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Det är också din rättighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi respekterar din integritet och kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. I de fall vi delar dina personuppgifter så är det endast med assistansbolag som är samarbetspartners så vida du har gett samtycke till detta.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda personuppgifterna är av yttersta vikt för oss, och vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss. Vi har vidtagit en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Vi har implementerat säkerhetsprotokoll för att skydda mot obehörig åtkomst, förändring, förlust eller skada på dina personuppgifter. Endast vår auktoriserade personal och samarbetspartners som behöver ha tillgång till dina personuppgifter i sitt arbete kommer att ha tillgång till dem. Vi kontrollerar och begränsar också åtkomsten till personuppgifterna för att säkerställa att endast de som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sitt arbete får göra det.

Vidare så följer vi även strikta riktlinjer för dataskydd och vi är ständigt uppdaterade om nya bestämmelser och förordningar inom området för att kunna säkerställa att vi alltid hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi vill att du ska känna dig helt trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss, och vi gör allt vi kan för att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och att endast de som behöver ha tillgång till dem får göra det.

Kontaktuppgifter

Email: support@assistansa.se